Algemene Voorwaarden BURO-TEEP

 

 

Artikel 1. Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

 

   a. Opdracht: de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Opdrachtgever en BURO-TEEP.

   b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die BURO-TEEP de opdracht heeft gegeven              tot het verrichten van werkzaamheden.

   c. Project: het geheel van activiteiten gericht op het voltooien van de Opdracht.

   d. BURO-TEEP: de opdrachtnemer die in opdracht van de Opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van                 

       interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies.

   e. Werk: ontwerpen, tekeningen, schetsen, plastische werken e.d. in de zin van de Auteurswet.

 

Artikel 2. Algemeen

 

   a.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht en Opdracht tussen  

        Opdrachtgever en BURO-TEEP.

   b.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Opdrachtgever voor de uitvoering  

        waarbij derden dienen te worden betrokken.

   c.  De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand  

        gewezen.

   d.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

   e.  Ook al verlangt BURO-TEEP niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden, dan behoudt BURO-TEEP het recht om,

        in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze algemenen voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3. De aanbieding

 

   a.  Ale aanbiedingen en prijsopgaven van BURO-TEEP zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval

        vervalt de aanbieding na deze termijn.

   b.  De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.

   c.  De in de aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en eventuele verblijfskosten, verzend- en

        administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

   d.  Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is BURO-TEEP daaraan niet

        gebonden.

        De Opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als BURO-TEEP dat aangeeft.

   e.  Een samengestelde prijsopgave verplicht BURO-TEEP niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een

        overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

   f.   Aanbiedingen en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. De Opdracht

 

   a.  De Opdracht omvat datgene wat de Opdrachtgever en BURO-TEEP zijn overeengekomen.

   b.  Voordat de Opdracht tot stand komt, overleggen de Opdrachtgever en BURO-TEEP voor zover mogelijk en relevant over:

        - de omvang van de te verrichten werkzaamheden;

        - het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt zal worden;

        - het tijdschema waarbinnen BURO-TEEP de werkzaamheden uitvoert;

        - een betalingsschema;

        - een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de B.T.W. niet inbegrepen;

        - op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg plaatsvindt;

        - hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen    

          (hieronder wordt o.a. verstaan meer-/of minderwerk);

   c.  De Opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de Opdrachtgever.

   d.  BURO-TEEP is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te

        factureren.

   e.  De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht

        noodzakelijk zijn.

   f.  Blijkt tijdens de uitvoering van de Opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is de Opdracht

       aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit

       overleg in  acht.

   g.  De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
        beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever         te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de eisen die partijen zijn overeengekomen.    

        Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen, na ontdekking    

        daarvan, schriftelijk aan BURO-TEEP te melden. Na die termijn wordt de Opdracht geacht naar behoren te zijn uitgevoerd.

Artikel 5. Inschakelen van derden

 

   a.  Tenzij anders overeengekomen worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de Opdracht, door of namens de         Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de Opdrachtgever kan BURO-TEEP, voor rekening en risico van de Opdrachtgever, als    

        gemachtigde optreden. Partijen kunnen hierover een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

   b.  De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzing en ter zake de Opdracht aan derden, zonder BURO-TEEP daarin te

        kennen.

   c.  Wanneer BURO-TEEP, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere  

        derden verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op verzoek van BURO-TEEP deze ter goedkeuring schriftelijk bevestigen.

   d.  De Opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met BURO-TEEP  derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van           de Opdracht zoals overeengekomen met BURO-TEEP. Partijen overleggen in voorkomend geval welke andere opdrachtnemers    

        worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

Artikel 6. Verplichtingen van BURO-TEEP

 

   a.  BURO-TEEP neemt door het aanvaarden van de Opdracht een inspanningsverbintenis op zich. BURO-TEEP zal de Opdracht zo goed         en zorgvuldig mogelijk uitvoeren.

   b.  BURO-TEEP is verplicht alle gegevens van de Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover BURO-TEEP weet, kan of  

        behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

   c.  De Opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale

        termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

   d.  BURO-TEEP deelt aan de Opdrachtgever mee welke personen bevoegd zijn BURO-TEEP te vertegenwoordigen of werkzaamheden

        uit te voeren.

 

Artikel 7. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 

   a.  De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens van BURO-TEEP vertrouwelijk te behandelen, voor zover de Opdrachtgever weet, kan           of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.

   b.  De Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, waarvan BURO-TEEP aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de    

        Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan    

        BURO-TEEP te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan BURO-TEEP zijn    

        verstrekt, heeft BURO-TEEP het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten  

        volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

   c.  De Opdrachtgever zal de documenten die BURO-TEEP produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.

   d.  De Opdrachtgever verricht de aan BURO-TEEP verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven

        tijdstippen.

   e.  De Opdrachtgever vrijwaart BURO-TEEP of de door BURO-TEEP ingeschakelde personen voor aanspraken van derden    

        voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de Opdracht. Mocht BURO-TEEP toch door derden worden             aangesproken, dan staat de Opdrachtgever BURO-TEEP zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem                     verwacht mag worden. Laat de Opdrachtgever dit na, dan is BURO-TEEP gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die                   BURO-TEEP hierdoor maakt komen voor rekening van de Opdrachtgever.

   f.  De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door BURO-TEEP gegeven advies en        uitgevoerde werkzaamheden.

 

Artikel 8. Honorarium en kosten

 

   a.  Het honorarium is de vergoeding dir BURO-TEEP toekomt voor de geleverde werkzaamheden.

   b.  Partijen leggen schriftelijk vast op welke wijze het honorarium van BURO-TEEP en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld.           Dit kan zijn op basis van de door BURO-TEEP bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een                 ander tussen partijen overeengekomen maatstaf.

   c.  Naast het honorarium is de Opdrachtgever de eventuele gemaakte reis- en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten,                   kosten van inschakeling van derden en/of onvoorziene kosten verschuldigd die gemaakt worden bij de vervulling van de Opdracht.         De Opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

   d.  Als BURO-TEEP met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is BURO-TEEP te allen tijde                           gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een verplichting als         gevolg van wet- en regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij         het aangaan van de Opdracht redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

   e.  Voor wijzigingen die BURO-TEEP moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan toerekenbare tekortkoming is de Opdrachtgever                       afzonderlijke kosten verschuldigd. Ook wijzigingen die leiden tot een wijziging van de werkzaamheden van BURO-TEEP, leiden in             overleg tot herziening van de kosten.

   f.   BURO-TEEP zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken.                           BURO-TEEP zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

   g.  Indien de Opdrachtgever de door BURO-TEEP kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden,         is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te                   zeggen, dan wel de Opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van BURO-TEEP genoemde datum waarop de prijs- of

        tariefaanpassing in werking zou treden.

   h.  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden                       gebracht.

 

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 

   a.  Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door BURO-TEEP aan te geven wijze,                 tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

   b.  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim,             zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij             de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

   c.  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

   d.  Alle door BURO-TEEP gemaakte kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten,                   komen voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

   a.  BURO-TEEP is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als:
        - er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van BURO-TEEP, en
        - de Opdrachtgever BURO-TEEP schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld, en
        - BURO-TEEP de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.

   b.  Indien bepaalde onderdelen van de Opdracht, waaronder constructieve- en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is               BURO-TEEP voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in voorkomend             geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de Opdracht BURO-TEEP volgens uitdrukkelijke afspraak         voor eigen rekening en risico, goederen en/of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen en/of diensten worden                         doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de             toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de Opdrachtgever.

   c.  BURO-TEEP is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en                                 bedrijfsschade.

   d.  BURO-TEEP is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat BURO-TEEP is uitgegaan van door of namens         de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

   e.  BURO-TEEP is bevoegd om fouten waarvoor het aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten                         voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

   f.   Is BURO-TEEP volgens artikel 10 (a) aansprakelijk, dan dient de directe schade die de Opdrachtgever heeft geleden te worden                 vergoed.

   g.  De door BURO-TEEP te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief B.T.W..           Heeft BURO-TEEP een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het             bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.

   h.  De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de Opdrachtgever niet binnen                       veertien (14) dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en               met redenen omkleed bij BURO-TEEP protesteert. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet                   binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

   i.  Elke aansprakelijkheid van BURO-TEEP vervalt na drie (3) jaar gerekend vanaf de dag waarop de Opdracht is geëindigd door                    voltooiing, opzegging of ontbinding. 

 

Artikel 11. Eigendoms- en auteursrechten

 

   a.  Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die BURO-TEEP bij de               vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van BURO-TEEP, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan         de Opdrachtgever of aan derden.

   b.  BURO-TEEP heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling             van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de                   Benelux-wet intake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn                 gesteld.

   c.  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van BURO-TEEP, of een deel daarvan, te (doen) herhalen            zonder de uitdrukkelijke toestemming van BURO-TEEP.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 

   a.  Alle door BURO-TEEP geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen enz. blijven                      eigendom van BURO-TEEP totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met BURO-TEEP gesloten                                overeenkomsten is nagekomen.

   b.  De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te                   bezwaren.

   c.  Indien derden beslag leggen op de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of            doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht BURO-TEEP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te            stellen.

   d.  Voor het geval dat BURO-TEEP haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu          onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BURO-TEEP of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te                betreden waar de eigendommen van BURO-TEEP zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 13. Opzegging en ontbinding van de Opdracht en de gevolgen

 

   a.  De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van eén (1) maand, zonder dat er sprake is van verwijtbaar           tekortschieten door een van de partijen in de nakoming van de Opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend           schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

   b.  Bij tussentijdse beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de             nakoming van de Opdracht door BURO-TEEP, alsmede bij tussentijdse beëindiging door BURO-TEEP wegens verwijtbaar                           handelingen van de Opdrachtgever, is BURO-TEEP gerechtigd te vorderen:
        - 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging, en
        - de vergoeding van alle gemaakte en de nog te maken kosten, voortvloeiende uit de verplichtingen die BURO-TEEP ten tijde van            de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de Opdracht.

   c.  Indien na het overeenkomen van de Opdracht aan BURO-TEEP, omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te        vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is BURO-TEEP gerechtigd de Opdracht zonder rechterlijke              tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever            op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van zijn verplichtingen.

 

Artikel 14. Overmacht

 

   a.  De Opdrachtgever en BURO-TEEP hebben te allen tijde het recht de Opdracht op te zeggen indien sprake is van overmacht. Van               overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in               redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is er sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens        de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor de rekening van een partij komen. Hieronder wordt in            elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan wiens kant de          overmacht zich voordoet, is bevoegd de Opdracht op te zeggen.

   b.  In geval van overmacht heeft BURO-TEEP het recht om haar verplichtingen op te schorten. Indien de verhindering van nakoming             als gevolg van overmacht langer dan twee (2) maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Opdracht te ontbinden, zonder           dat een van de partijen schadeplichtig is.

   c.  Indien BURO-TEEP bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan           haar verplichtingen kan voldoen, is BURO-TEEP gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden             deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen

 

   a.  Op de Opdracht tussen Opdrachtgever en BURO-TEEP is Nederlands recht van toepassing.

   b.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling               overleg te beslechten.

   c.  De rechter in de vestigingsplaats van BURO-TEEP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend         anders voorschrijft. Niettemin heeft BURO-TEEP het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

 

Januari 2019

logo buro teep